Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Zapewniam rzetelną obsługę od momentu zawarcia umowy, aż do zakończenia czasu jej trwania. Pomoc prawna  obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla każdego klienta, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem klientów występujących zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, uczestników), pomoc po zakończeniu postępowania sądowego.
 

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:


•    udzielnie porad prawnych
•    sporządzenie analiz i opinii prawnych
•    reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami
•    reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami
•    udział w negocjacjach między stronami
•    udział w postępowaniach mediacyjnych
•    sporządzanie umów cywilnoprawnych
•    sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy
•    sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
•    reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych

 

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach cywilnych:
 

•    o zapłatę
•    o ustanowienie służebności, zniesienie służebności
•    o zasiedzenie
•    o zniesienie współwłasności
•    o naruszenie posiadania
•    o wydanie rzeczy
•    o rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne
•    o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości

•    o zadośćuczynienie

•    o odszkodowanie

•    o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
•    o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
•    o ustalenie istnienia stosunku prawnego
•    o ochronę dóbr osobistych
•    o odwołanie oświadczenia woli
•    o dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
•    o eksmisję,
•    o ubezwłasnowolnienie,
•    o wyjawienie majątku,
•    o upadłość konsumencką,
•    o uchylenie wyroku sądu polubownego
•    dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy,
•    o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
•    o wydanie lokalu
•    w relacji z bankami, Kancelaria pomaga w zawieraniu ugód z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi

 

Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego:


•    reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
•    o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
•    uzyskiwanie klauzuli wykonalności oraz stwierdzenia prawomocności orzeczeń
•    o wyjawienie majątku dłużnika
•    o rozłożenie długu na raty
•    skargi na czynność komornika

 

 


 

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz

PRAWO CYWILNE