PRAWO KARNE

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Pomoc klientom obejmuje m.in. obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem oraz reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym, a także ochronę praw obwinionego w toku postępowania wykroczeniowego. Oferta pomocy skierowana jest również do osób pokrzywdzonych przestępstwem, szukających rzetelnego reprezentanta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

 

 

Kancelaria zajmuje się sprawami karnymi dotyczącymi następujących typów przestępstw:


•    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
    przeciwko życiu i zdrowiu
•    dotyczące naruszenia czci lub nietykalności cielesnej, zniesławienia
•    przeciwko obrotowi gospodarczemu, oszustwa kapitałowe, nadużycie zaufania
•    przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwa, przywłaszczenie)
•    przestępstwa seksualne, przestępstwa z artykułu 197, 199 oraz 202 kodeksu karnego
•    przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, działanie na szkodę małoletniego, niealimentacja)
•    przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (naruszenie praw pracownika naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)
•    przeciwko wolności (pozbawienie wolności, nękanie, groźba)

 

 

Zakres usług obejmuje m.in.:


•  obronę w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, a także przed Sądem Najwyższym
• obronę obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych oraz ukaranych na etapie postępowania wykonawczego
•  pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym, skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności
• reprezentowanie w postępowaniu karnym oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych
• sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych i wykroczeniowych (m.in. zawiadomień, zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego)
•  udzielanie porad prawnych


 

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz