Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc m.in. w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwo oraz reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji, a także w sporządzaniu skarg od decyzji organów II instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Zakres usług obejmuje m.in.:


•     porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
•    sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych
•    sporządzanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych
•    sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
•    sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
•  reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej
•  sporządzanie skarg oraz skarg nadzwyczajnych, a także reprezentację klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
•    sporządzanie wniosków o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
•    dokonywanie w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień
•    pozyskiwanie w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz

PRAWO ADMINISTRACYJNE